Sprostowanie do publikacji prasowej o PGF S.A.

W związku z publikacjami, jakie w dniu 10 maja 2018 r. ukazały się na łamach „Rzeczpospolitej’ oraz w serwisie www.rp.pl pt. „Apteki – niszczenie małych, czy zwykły biznes” oraz „Wielkie sieci płacą małe podatki”, informujemy, że zawierają one niezgodne ze stanem faktycznym informacje oraz przedstawiają błędny obraz struktury własnościowej Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. Ponadto w niekorzystnym świetle przedstawiają naszą firmę, sugerując celowe unikanie płacenia podatków. W związku z tym, w dniu 11 maja 2018 r. zwróciliśmy się do Redakcji z prośbą o zamieszczenie stosownego sprostowania. 

Poniżej publikujemy treść listu. Pobierz list


Łódź, 11 maja 2018 r.

 

Szanowni Państwo

Pani Anna Cieślak - Wróblewska

Pan Piotr Mazurkiewicz

Redakcja „Rzeczpospolitej”

 

Szanowni Państwo,

w związku z publikacjami, jakie w dniu 10 maja 2018 r. ukazały się na łamach „Rzeczpospolitej’ oraz w serwisie www.rp.pl pt. „Apteki – niszczenie małych, czy zwykły biznes” oraz „Wielkie sieci płacą małe podatki”, informujemy, że zawierają one niezgodne ze stanem faktycznym informacje oraz przedstawiają niepełny obraz co do struktury własnościowej naszej firmy. Ponadto w niekorzystnym świetle przedstawiają naszą firmę, sugerując celowe unikanie płacenia podatków.

W związku z powyższym, prosimy Redakcję o zamieszczenie sprostowania. Poniżej przesyłamy stosowne wyjaśnienie.

1. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. jest hurtownią farmaceutyczną i nie prowadzi działalności aptecznej. 

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ani żadne spółki zależne od PGF S.A. nie są właścicielami żadnych aptek.

PGF S.A. spełniając wszelkie wymogi prawne nie posiada aptek. W Polsce obowiązuje zakaz łączenia działalności hurtowej i aptecznej i ten zakaz jest przez nas bezwzględnie przestrzegany.

2. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań podatkowych zgodnie z aktualnymi przepisami.

PGF S.A. wywiązuje się ze swoich zobowiązań publiczno – prawnych i płaci podatki w miejscu prowadzenia działalności. Wyniki finansowe Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. są rzetelnie ustalane – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawem podatkowym.

Brak podatku dochodowego w 2016 r. był bardzo istotnym stopniu spowodowany uchyleniem przepisu art. 15 b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Konsekwencją tej zmiany było zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z faktur dotyczących roku 2015, które nie zostały zapłacone w 2015 roku, a zapłacono je w 2016 roku. Oznacza to, że w roku 2015 ta część kosztów nie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, przez co podstawa dochodu do opodatkowania była zwiększona. Oznacza to, że brak podatku dochodowego był spowodowany w 2016 r. OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA SIĘ DO REGULACJI, a nie celowymi działaniami Spółki, co sugeruje artykuł. Wyciąganie wniosków na podstawie tylko jednego roku podatkowego, bez uwzględnienia wpływu zmian przepisów podatkowych jest nierzetelnym przedstawieniem faktów i wprowadzeniem czytelników w błąd.

Zwracamy uwagę, że w podobnej sytuacji znalazły się w 2016 roku wszystkie hurtownie farmaceutyczne i duża część firm handlowych, co przedstawia wspomniany raport Ministerstwa Finansów.

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. wszystkie zobowiązania podatkowe od zawsze reguluje w Polsce, traktując to jako wywiązanie się z obowiązków polskiej firmy.

Jednocześnie informujemy, że w 2015 r. PGF S.A. odprowadziła do budżetu państwa podatek dochodowy (CIT) w kwocie 5,2 mln.

W latach 2015 – 2017 spółka zasiliła budżet państwa kwotą ponad 54 mln zł z tytułu podatku VAT.

Podkreślamy także, że Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. jest stabilnym i rozwojowym miejscem pracy, dając zatrudnienie dla prawie 3 tys. osób.

Wszelkie sugestie, jakoby nasza firma unikała opodatkowania uznajemy za krzywdzące i nieprawdziwe.

3. Podatek dochodowy naliczany jest od zysku, a nie od obrotu.

Uznajemy za wprowadzające w błąd sugerowanie, iż wysokie obroty winny skutkować podatkiem dochodowym. Zwracamy uwagę, że istotna część obrotu na rynku farmaceutycznym jest związana ze sztywnymi marżami określonymi przez regulatora w wysokości 5 % (narzut do ceny producenta).

Sugerowanie, że wielkość obrotu powinna wpływać na rentowność firm nie ma więc żadnego uzasadniania.

Pragniemy uzmysłowić oczywistą kalkulację, że działając w takim otoczeniu regulacyjnym hurtownia farmaceutyczna dostarczając do polskich aptek leki za kwotę jednego miliarda zł (co przy średniej cenie leku w Polsce oznacza obsługę sprzedaży blisko 56 mln opakowań), uzyskuje niecałe 50 mln zł marży handlowej, z której konieczne jest pokrycie wszystkich kosztów logistycznych - prowadzenia wysoko wyspecjalizowanych magazynów, zapewnienie specjalistycznego transportu, obsługę wszelkich procesów zakupowo-sprzedażowych, jak również związanych z odzyskaniem należności,  wynagrodzeniem pracowników wraz z wszelkimi narzutami, w tym składkami ZUS, opłaceniem wszelkich podatków lokalnych oraz kosztów finansowych związanych z finansowaniem zapasów, należności handlowych, oraz dokonanych inwestycji. Dopiero po pokryciu tych kosztów firma uzyskuje dochód do opodatkowania – który dodatkowo ustalany jest w oparciu o przepisy podatkowe, które mogą się zmieniać w czasie, wpływając na kalkulacje dochodu do opodatkowania w konkretnym roku podatkowym – czego przykładem jest właśnie analizowany rok 2016.

Te wszystkie informacje zawarte są w sprawozdaniach finansowych PGF, które są publicznie dostępne.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że kondycja polskiego sektora dystrybucji farmaceutycznej pogarsza się od 2012 r., kiedy to weszły w życie zmiany  ustawy refundacyjnej.

Przy wzroście obrotów oraz gwałtownie rosnących kosztach – zatrzymano możliwość zwiększania rentowności całego sektora dystrybucji. Na niskie marże dodatkowo nakładają się sztywne ceny leków refundowanych, rosnące koszty działalności, częste zmiany cen leków negocjowane przez Ministerstwo Zdrowia, a także nakładanie na uczestników rynku dodatkowych wymagań (i związanych z tym ogromnych kosztów) związanych z koniecznością przystosowania się do rosnącej liczby regulacji, w tym raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi czy też tzw. dyrektywy fałszywkowej.

Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej informacje w jednoznaczny sposób dementują nieprawdziwe informacje na temat naszej firmy, a także wyjaśniają sytuację prawno – podatkową.

Z poważaniem,

Lidia Kołucka

Dyrektor ds. Komunikacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wszelkich informacji udziela Lidia Kołucka (lidia_kolucka@pelion.eu) , tel. (+48) 725 001 433

 

Lista aktualności