Raporty Bieżące ESPI

Raport bieżący nr 1/2019_ESPI

Data raportu: 11 marca 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zawarcie aneksu do umowy o odnawialny kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Pekao SA


Zarząd Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. („Spółka”) informuje, że z dniem 8 marca 2019 r. został podpisany aneks do umowy o odnawialny kredyt w rachunku bieżącym z dnia 28 października 2011 r.("Aneks") zawarty pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.("Bank")


Na mocy Aneksu kwota kredytu w wysokości 90 mln zł została niezmieniona, a termin jego udostępnienia oraz spłaty wydłużony do dnia 30 listopada 2020 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki WIBOR 1M oraz marży Banku.


Zabezpieczenie kredytu stanowi min. weksel In blanco wystawiony przez Spółkę i poręczony w pełnej wysokości kredytu przez Pelion S.A. wraz z deklaracją wekslową.


Podpisano przez:
/p/ Arkadiusz Król
Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 2/2018_ESPI

Data raportu: 28 lutego 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem PKO BP SA


W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku, Zarząd spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. („Spółka”, „PGF S.A.”) informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. został podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 7 sierpnia 2012 r. zawartej pomiędzy Spółką a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. („PKO BP S.A.”).
Na mocy aneksu kwota kredytu pozostała bez zmian na poziomie 130 mln złotych, z zastrzeżeniem iż kwota ta ulegnie obniżeniu do 100 mln złotych z dniem zawarcia przez PGF S.A. z PKO BP S.A. umowy faktoringu na kwotę 50 mln złotych, nie później jednak niż do dnia 1 maja 2018 roku. Ponadto na mocy aneksu termin wykorzystania i spłaty kredytu został wydłużony do dnia 28 lutego 2019 roku.


Podpisano przez:
/p/ Arkadiusz Król
Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 1/2018_ESPI

Data raportu: 1 lutego 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem PKO BP SA


W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 5/2016 z dnia 18 marca 2016 roku, Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. („Spółka”, „PGF S.A.”) z siedzibą w Łodzi informuje że w dniu 31 stycznia 2018 roku został zawarty Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 7 sierpnia 2012 r. („Aneks”) na kwotę 130 mln zł (słownie: sto trzydzieści milionów złotych), zawarty pomiędzy PGF S.A. a Bankiem PKO BP SA („Bank”) Na mocy Aneksu termin wykorzystania i spłaty kredytu został wydłużony do dnia 28 lutego 2018 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki WIBOR 1M oraz marży Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową i poręczony przez Pelion S.A. oraz jedną ze spółek Grupy Kapitałowej Pelion.


Podpisano przez:
/p/ Arkadiusz Król
Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 7/2017_ESPI

Data raportu: 22 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

 

Zawarcie aneksu do umowy o odnawialny kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Pekao SA

 

Zarząd Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks z 20 grudnia 2017 r. do umowy o odnawialny kredyt w rachunku bieżącym z dnia 28 października 2011 r. („Aneks”) zawarty pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”).

Na mocy Aneksu kwota kredytu została zwiększona z 48 mln zł do 90 mln zł, a termin jego udostępnienia oraz spłaty wydłużony do dnia 30 listopada 2019 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki WIBOR 1M oraz marży Banku.

Zabezpieczenie kredytu stanowi min. weksel In blanco wystawiony przez Spółkę i poręczony w pełnej wysokości kredytu przez Pelion S.A. wraz z deklaracją wekslową.

Podpisano przez:

 /p/ Arkadiusz Król

Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 6/2017_ESPI

Data raportu: 28 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  

Informacja o dokonaniu przez spółkę zależną odpisu aktualizującego wartość składników majątku obrotowego  

Zarząd Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. („Emitent”, „ Spółka”) informuje, iż z uwagi na niewypłacalność kontrahenta współpracującego ze spółka zależną Pharmapoint S.A. w zakresie obrotu towarowego, dystrybucji produktów i świadczenia usług marketingowych, o czym Zarząd informował w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz w związku z pogarszającą się sytuacją tego kontrahenta, co spowodowało między innymi zaprzestanie działań promocyjnych nabytych od niego towarów, spółka zależna Pharmapoint S.A. podjęła w dniu 28 kwietnia 2017 roku decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość towarów handlowych nabytych od tego kontrahenta w łącznej kwocie 8,9 mln zł. Dokonanie odpisu aktualizującego wpłynie na obniżenie wyniku operacyjnego łącznie o 8,9 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2017 r.  

Raport bieżący nr 13/2016_ESPI

Data raportu: 28 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zawarcia z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 28 października 2011 r. na kwotę 90 mln zł („Umowa”), Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. informuje o zawarciu w dniu 28 grudnia 2016 roku kolejnego aneksu do Umowy, na mocy którego wydłużeniu do dnia 30 listopada 2018 r. uległ termin spłaty przyznanego kredytu w wysokości 90 mln zł. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Raport bieżący nr 12/2016_ESPI

Data raportu: 20 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

 

Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość składników majątku obrotowego

 

Zarząd Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. („Emitent”, „ Spółka”) informuje, iż z uwagi na ryzyko niewypłacalności kontrahenta współpracującego z Emitentem w zakresie dystrybucji produktów i świadczenia usług marketingowych, podjął w dniu 20 grudnia 2016 r. decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość składników majątku obrotowego w łącznej kwocie 7,1 mln zł.

Jednocześnie z uwagi na współpracę ww. kontrahenta ze spółką zależną Emitenta tj. Pharmapoint S.A. w zakresie obrotu towarowego, Pharmapoint S.A. podjęła również w dniu 20 grudnia 2016 r. decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość składników majątku obrotowego w łącznej kwocie 2,6 mln zł.

Dokonanie wyżej opisanych odpisów aktualizujących wpłynie na obniżenie wyniku operacyjnego Emitenta oraz wartości sumy bilansowej o 7,1 mln zł w sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2016 oraz obniżenie wyniku operacyjnego  Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wartości sumy bilansowej o 9,7 mln zł w sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok. Kwoty odpisu z tytułu współpracy z kontrahentem ma charakter szacunkowy. Ostateczna kwota odpisu zostanie ujęta w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok na podstawie bieżącej analizy ryzyka utraty wartości tych aktywów.