Raporty Bieżące EBI

Raport bieżący nr 3/2019_EBI
Data raportu: 31 stycznia 2019 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (PGF) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1. Sprawozdania finansowe PGF oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PGF za:
•  I kwartał 2019 r. - 30 maja 2019 r.
•  III kwartał 2019 r. - 29 listopada 2019 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PGF - 13 września 2019 r.

3. Raport roczny PGF oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PGF za 2018 rok - 15 kwietnia 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu Catalyst",
§ 19 ust. 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. oraz Warunki Emisji Obligacji.

Podpisano przez:
/p/ Arkadiusz Król
Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 2/2019_EBI 
Data raportu: 30 stycznia 2019 r. 

Powołanie osoby zarządzającej 

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 30 stycznia 2019r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 lutego 2019r. Pana Tomisława Bensari na funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. 

Pan Tomisław Bensari jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz absolwentem Warsaw Executive MBA. Z rynkiem farmaceutycznym związany jest od 1999r. Ze spółkami Pelion Healthcare Group współpracuje od 11 lat. W 2007r. objął funkcję Prezesa Zarządu Urtica Sp. z o.o., a od 2016r. stanowisko Prezesa Zarządu w Spółce Pharmalink Sp. z o.o. Pan Bensari jest członkiem Komisji ds. Rynku Farmaceutycznego przy Business Centre Club. 

Pan Tomisław Bensari nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej czy jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powołana osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy KRS. Pan Tomisław Bensari nie pełnił również funkcji nadzorczej lub zarządczej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. 

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Osoby reprezentujące spółkę: 
/p/ Arkadiusz Król 
Wiceprezes Zarządu 

Raport bieżący nr 1/2019_EBI 
Data raportu: 15 stycznia 2019 r. 

Rezygnacja osoby zarządzającej 

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 roku Pani Magda Tomaszewska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ze skutkiem na dzień 14 stycznia 2019 r. 

Podstawa prawna: 
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect''. 

Osoby reprezentujące spółkę: 
/p/ Arkadiusz Król 
Wiceprezes Zarządu 

Raport bieżący nr 1/2018_EBI

Data raportu: 1 lutego 2018 r.


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (PGF) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:
1. Sprawozdania finansowe PGF oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PGF za:
    • I kwartał 2018 r. – 30 maja 2018 r.
    • III kwartał 2018 r. – 30 listopada 2018 r.
2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PGF – 31 sierpnia 2018 r.
3. Raport roczny PGF oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PGF za 2017 rok – 6 kwietnia 2018 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst",
§ 19 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. oraz Warunki Emisji Obligacji


Podpisano przez:
/p/ Arkadiusz Król
Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 5/2017_EBI

Data raportu: 28 marca 2017 r.

 

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 r.

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (PGF) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I  kwartał 2017 r.  z dnia 15 maja 2017 r. na dzień 8 maja 2017 r.

Podstawa prawna:

§ 19 ust.2 Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst",

§ 19 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. oraz Warunki Emisji Obligacji

Raport bieżący nr 4/2017_EBI

Data raportu: 21 marca 2017

 

Skonsolidowany raport roczny GK PGF i raport roczny PGF S.A. za rok 2016

 

Zarząd spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PGF oraz raport roczny Spółki PGF S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2016 roku.

Podstawa prawna:
§11 ust. 1 pkt 2 oraz §11 ust. 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłuższych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

Raport bieżący nr 3/2017_EBI

Data raportu: 31 stycznia 2017 r.

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

 

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. (PGF) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.


1. Sprawozdania finansowe PGF oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej PGF za:

• I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.
• III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PGF – 28 sierpnia 2017 r.

3. Raport roczny PGF oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PGF za 2016 rok – 21 marca 2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Raport bieżący nr 2/2017_EBI

Data raportu: 24 stycznia 2017 r.

 

 

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Polska Grupa Farmaceutyczna za III kwartał 2016 r.

 

 

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. („Spółka”) w wykonaniu zobowiązań wynikających z Warunków Emisji Obligacji Serii A przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej Polska Grupa Farmaceutyczna. 

Do pobrania:

Skonsolidowany raport GK PGF za III kwartał 2016 r.

Raport bieżący nr 1/2017_EBI

Data raportu: 20 stycznia 2017 r.

 

Skonsolidowany raport GK PGF za I kwartał 2016 r. oraz informacja o terminie publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 r.

 

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. („Spółka”) w wykonaniu zobowiązań wynikających z Warunków Emisji Obligacji Serii A przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku Grupy Kapitałowej Polska Grupa Farmaceutyczna. 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 stycznia 2017 roku zostanie przekazany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r.

Do pobrania:

Skonsolidowany raport GK PGF za I kwartał 2016 r. 

Raport bieżący nr 12/2016_EBI

Data raportu: 24 sierpnia 2016 r.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 zawierający raport półroczny PGF S.A.

Do pobrania:

Skonsolidowany raport GK PGF za I półrocze 2016 

Raport bieżący nr 11/2016_EBI

Data raportu: 2 sierpnia 2016 r.

 

Powołanie osoby zarządzającej

 

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że z dniem 1 sierpnia 2016 roku Pan Jacek Styka obejmuje funkcję Wiceprezesa Polskiej Grupy farmaceutycznej S.A. ds. Sprzedaży i Marketingu.

Pan Jacek Styka jest absolwentem studiów Politologicznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz absolwentem kierunku Zarządzanie        i Marketing w Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Doświadczenie w branży farmaceutycznej rozpoczął        w 2007 roku.

Przed rozpoczęciem kariery w branży farmaceutycznej Pan Jacek Styka pełnił funkcję Wykładowcy na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, prowadząc zajęcia w zakresie negocjacji biznesowych, zakupowych i sprzedażowych. Na wiele lat związał się z sektorem farmaceutycznym odpowiadając między innymi za budowanie i zarządzanie programami współpracy z aptekami, czy zarządzanie spółką dystrybucyjną w obszarze sprzedażyi marketingu.

Pan Jacek Styka prowadzi inną działalność wykonywaną poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej czy jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powołana osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy KRS. Pan Jacek Styka nie pełnił również funkcji nadzorczej lub zarządczej w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport bieżący nr 10/2016_EBI

Data raportu: 25 maja 2016

Zmiany w składzie Zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi informuje o zmianach w składzie Zarządu Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

1. Pani Anna Socha w dniu 25 maja 2016 roku złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z dniem 1 czerwca 2016 roku powierzyła Pani Annie Socha funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF S.A. odpowiedzialnego za obszar finansów i operacji. 

 

Anna Socha jest z wykształcenia mgr inżynierem budowlanym - ukończyła studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Absolwentka studiów MBA w Polsko - Amerykańskim Centrum Zarządzania University of Maryland. Od początku swojej pracy zawodowej jest związana ze spółkami Pelion Healthcare Group. W okresie od roku 1993 do 1997 była pracownikiem Hurtowni Leków a wraz z utworzeniem spółki Medicines SA została w roku 1995 Dyrektorem ds. kredytowania aptek. W latach 1999-2004 pełniła funkcję Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu PGF Łódź sp. z o.o. W latach 2004-2011 zarządzała łódzkim oddziałem PGF SA. Od dnia 10 października 2011 roku była Wiceprezesem ds. Operacyjnych i Finansowych Polskiej Grupy Farmaceutycznej - HURT Sp. z o.o. w Łodzi.

W dniu 1 stycznia 2013 roku objęła stanowisko Prezesa Zarządu PGF HURT Sp. z o.o., od 1 sierpnia 2013 roku przekształconej      w Polską Grupę Farmaceutyczną S.A.

Pani Anna Socha nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powołana osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Nie pełniła funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

 

2. Pani Renata Biel z dniem 1 czerwca 2016 roku obejmuje funkcję Wiceprezesa Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. odpowiedzialnego za zakupy.

Renata Biel jest absolwentką kierunku Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych     w Katowicach w zakresie marketingowego zarządzania firmą. Dodatkowo ukończyła Studia Podyplomowe Psychologia w biznesie.   W 2014 roku ukończyła program Akademii Strategicznego Przywództwa, potwierdzony Certyfikatem ICAN Institute. Doświadczenie zawodowe w branży farmaceutycznej rozpoczęła w 1994 roku. 

Pani Renata Biel jest związana z Grupą Kapitałową Pelion od 2004 roku, zaś od 2010 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Urtica Sp. z o.o., w której zarządza Pionem Handlowym. W związku z powołaniem w struktury Zarządu PGF SA z dniem 31 maja 2016 roku Pani Renata Biel przestaje pełnić funkcję wiceprezesa Zarządu Urtica Sp. z o.o.

Pani Renata Biel nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powołana osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Nie pełniła funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

3. Pan Marcin Majchrzak w dniu 25 maja 2016 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa w Zarządzie spółki. 

 

Jednocześnie, aby zapewnić ciągłość zarządzania spółką, Rada Nadzorcza PGF S.A. postanowiła z dniem 1 czerwca 2016 roku:

1. Oddelegować Pana Ignacego Przystalskiego na stanowisko Prezesa Zarządu PGF S.A. Pan Ignacy Przystalski do chwili powołania nowego Prezesa Zarządu będzie pełnić tę funkcję. W czasie pracy w zarządzie PGF S.A. Pan Ignacy Przystalski przestaje sprawować obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGF S.A. 

Ignacy Przystalski jest z wykształcenia technikiem ekonomistą.

Pan Ignacy Przystalski od 1992 roku związany był ze spółką Carbo z siedzibą w Katowicach, która prowadziła działalność w zakresie sprzedaży farmaceutyków. Pełnił w spółce Carbo funkcję Prezesa Zarządu, a po fuzji spółki z Polską Grupą Farmaceutyczną SA objął w PGF SA stanowisko Z-cy Dyrektora ds. współpracy z dostawcami, następnie Dyrektora Oddziału w Katowicach, a w 2005 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu PGF SA. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki holdingowej Pelion S.A. – przekształconej z PGF SA. 

Pan Ignacy Przystalski ponadto pełni funkcje:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., 

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółek: Pharmalink Sp. z o.o., Urtica SA, Pharmapoint Sp. z o.o., 

- Członka Rady Nadzorczej Spółek: Urtica Sp. z o.o., ePRUF SA, EUBIOCO SA, Inteligent Logistic Solution Sp. z o.o., Fundacja Dbam o Zdrowie.

 

Pan Ignacy Przystalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Pelion SA ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został też wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

 

2. Powierzyć Panu Zbigniewowi Molendzie, dotychczasowemu zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej PGF S.A, przewodnictwo Radzie Nadzorczej PGF S.A. 

 

Zbigniew Molenda ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej.

Pan Zbigniew Molenda w 1990 roku, wraz z Jackiem Szwajcowskim, założył Hurtownię Leków „MEDICINES”, w której po przekształceniu w spółkę akcyjną objął funkcję Wiceprezesa Zarządu. Spółka kontynuuje swoją działalność obecnie jako spółka holdingowa pod nazwą Pelion SA. Zbigniew Molenda nieprzerwanie jest Wiceprezesem Zarządu spółki, która już od wielu lat działa   w sektorze ochrony zdrowia. 

Pan Zbigniew Molenda ponadto pełni funkcje:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółek: Urtica Sp. z o.o., Pharmalink Sp. z o.o., Urtica SA, Pharmapoint Sp. z o.o., DOZ SA, Inteligent Logistic Solution Sp. z o.o.,

- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółek: ePRUF SA, EUBIOCO SA, Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.,

- Członka Rady Nadzorczej Spółek: Pharmena SA, Central European Pharmaceutical Distribution NV, Fundacja Dbam o Zdrowie.

 

Pan Zbigniew Molenda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Pelion S.A. ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zbigniew Molenda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy      o KRS. Nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport bieżący nr 9/2016_EBI

Data raportu: 12 kwietnia 2016

 

Korekta raportu okresowego 6/2016 i 7/2016

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 21 marca 2016 roku raportów okresowych nr 6/2016 i 7/2016, Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi uzupełnia brakujące elementy wymienione w § 14 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 oraz § 15 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, 


Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
§ 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Załączniki:

Raport bieżacy nr 8/2016_EBI

Data raportu: 1 kwietnia 2016

 

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 31 marca 2016 roku Pan Wojciech Kuczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ze skutkiem na dzień 31 marca 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Raport bieżacy nr 7/2016_EBI

Data raportu: 21 marca 2016

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGF za rok obrotowy zakończony 31.12.2015 roku.

Do pobrania:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGF za rok obrotowy zakończony 31.12.2015 roku.
 

Raport bieżacy nr 6/2016_EBI

Data raportu: 21 marca 2016

 

Roczne sprawozdanie finansowe PGF S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2015 roku.

 

Do pobrania:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za Rok Obrotowy Zakończony 31 Grudnia 2015 Roku wraz z Opinią i Raportem Niezależnego Biegłego Rewidenta oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Polska Grupa Farmaceutyczna 

Raport bieżacy nr 5/2016_EBI

Data raportu: 18 marca 2016

 

Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem PKO BP SA

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi informuje że do Spółki wpłynął podpisany obustronnie Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 7 sierpnia 2012 r. na kwotę 130 mln zł (słownie: sto trzydzieści milionów złotych), zawarty pomiędzy zawarty pomiędzy Spółką PGF S.A. a Bankiem PKO BP SA, podpisany w dniu 31 grudnia 2015 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu spółki pozostała bez zmian i wynosi 130 mln złotych. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 31 stycznia 2018 roku i został zabezpieczony wekslem własnym in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową i poręczony przez Pelion S.A. oraz jedną ze spółek Grupy Kapitałowej Pelion.

Aneks do Umowy zawiera zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych PGF S.A


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 p-kt 1 Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
§ 5 ust.1 p-kt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".


 

Raport bieżacy nr 4/2016_EBI

Data raportu: 17 marca 2016

 

Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao SA

 

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że do Spółki wpłynął podpisany obustronnie Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 28 października 2011 r. na kwotę 90 mln zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) zawarty pomiędzy Spółką PGF S.A. a Bankiem Pekao SA, podpisany w dniu 2 listopada 2015 roku. Na mocy Aneksu kwota kredytu w rachunku bieżącym Spółki PGF S.A. została zwiększona z 75 mln zł do 90 mln zł. Kredyt w rachunku bieżącym obowiązuje do dnia 30 listopada 2017 roku i został zabezpieczony wekslem inblanco z własnego wystawienia i poręczony przez Spółkę Pelion S.A. (na 100% Kredytu) wraz z deklaracją wekslową.
Aneks do Umowy zawiera zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych PGF S.A

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 p-kt 1 Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
§ 5 ust.1 p-kt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Raport bieżący nr 3/2016_EBI

Data raportu: 16 luty 2016

 

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 lutego 2016 r. podjął uchwałę nr 135/2016 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., o następującej treści:
§ 1
Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust.1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 
1) określić dzień 18 lutego 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 100.000 (stu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPGF0000012;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PGF1120”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”
§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".
 

Raport bieżący nr 2/2016_EBI

Data raportu: 9 lutego 2016 r.

 

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

 

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych
w 2016 roku:

  • Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – 21 marca 2016 r.
  • Raport półroczny oraz skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. – 25 sierpnia 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 Załącznika nr 4 do regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
§ 19 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

 

 

 

Raport bieżący nr 1/2016_EBI

Data raportu: 29 stycznia 2016 r.

 

Wprowadzenie obligacji serii A do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

 

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 28 stycznia 2016 r. podjął uchwałę nr 71/2016 o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informację o dniu pierwszego notowania obligacji zostanie przekazana przez Spółkę odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

 

 

 

 

Raport bieżący nr 1/2015_EBI

Data raportu: 22 grudnia 2015 r.                                                    

 

Przydzielenie spółce POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. dostępu do systemu EBI.

 

Zarząd Spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 18 grudnia 2015 r. przydzieliła spółce POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (CATALYST - Rynek obligacji GPW).

W nawiązaniu do powyższego od dnia 18 grudnia 2015 r. Spółka rozpoczęła przekazywanie w języku polskim informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

 

Podstawa prawna:

§10 Załącznika do Uchwały nr 586/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 646/2011 Zarządu Giełdy z dnia 20 maja 2011 r. (z późn. zm.) „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”