POLITYKA ANTYKORUPCYJNA
POLSKIEJ GRUPY FARMACEUTYCZNEJ S.A.

Rozdział 1. Definicje

Krewny i Powinowaty – małżonek lub osoba pozostająca w związku partnerskim, rodzeństwo, ojczym, macocha, wnuki, teściowie, zięciowie, synowie, dzieci, także przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego, lub osoba mająca wspólnego przodka;

Partner biznesowy lub Kontrahent - podmiot trzeci pozostający ze Spółką w jednorazowym lub stałym stosunku gospodarczym, niebędący Pracownikiem;

PGF S.A. lub Spółka – Polska Grupa Farmaceutyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000471297;

Polityka Antykorupcyjna – polityka przeciwdziałania korupcji przyjęta przez Spółkę, której zasady zostały określone w niniejszym dokumencie;

Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub osoba fizyczna pozostająca w stałej współpracy gospodarczej, niezależnie od podstawy prawnej stosunku, w tym również każdy Członek Zarządu;

Zarząd - organ reprezentujący Spółkę oraz prowadzący jej sprawy, zgodnie z treścią art. 368 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.).

 

Rozdział 2. Cel i Adresaci Polityki

1. Celem Polityki jest zapobieganie korupcji we wszystkich obszarach działalności Spółki oraz zabezpieczenie interesów gospodarczych PGF S.A. w relacjach z Kontrahentami.

2. Wdrożenie Polityki ma na celu w szczególności:

a. przeciwdziałanie i wykrywanie zdarzeń o charakterze korupcyjnym poprzez wdrożenie rozwiązań systemowych i proceduralnych,

b. identyfikowanie zagrożeń, ocenę ryzyka i podejmowanie działań chroniących interesy gospodarcze Spółki,

c. wprowadzenie zasad kontroli zmierzającej do ustalenia osób podejrzewanych o korupcję i ich odpowiedzialności,

d. wdrożenie zasad postępowania zwiększających bezpieczeństwo antykorupcyjne,

e. kształtowanie świadomości Adresatów Polityki określonych w ust. 3, w zakresie identyfikowania zachowań korupcyjnych oraz przeciwdziałania tym zachowaniom.

3. Adresatami Polityki są zarówno Pracownicy Spółki, jak i Partnerzy biznesowi działający w imieniu PGF S.A.

 

Rozdział 3. Korupcja

1. Korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz PGF S.A.

2. Spółka nie dopuszcza i nie akceptuje Korupcji.

3. Spółka uznaje za nieakceptowalne w szczególności:

a. przekazanie, oferowanie lub nakłanianie do przekazania jakiejkolwiek korzyści majątkowej – zarówno pod postacią zapłaty, jak i podarunku, wyjazdu czy inną postacią niematerialną – w celu spowodowania określonego działania lub zaniechania, albo w podziękowaniu za określone działanie lub zaniechanie,

b. przyjęcie zapłaty, podarunku, wyjazdu, lub innej korzyści niematerialnej, lub też obietnic ich otrzymania od osoby trzeciej, za wyjątkami wskazanymi w Polityce,

c. niezgodne z przyjętymi w Spółce zasadami dysponowanie składnikami majątku PGF S.A.,

d. faworyzowanie wybranych Kontrahentów, czyli ich wyróżnianie lub szczególne traktowanie, nieznajdujące obiektywnego uzasadnienia w zasadach przyjętych w Spółce,

e. faworyzowanie Krewnych i Powinowatych lub osób pozostających w relacjach koleżeńskich (nepotyzm i kumoterstwo).

 

Rozdział 4. Zasady zachowania w głównych obszarach wrażliwości

I. Udział w spotkaniach biznesowych

1. W spotkaniach z Partnerami biznesowymi (zarówno aktualnymi, jak i potencjalnymi) z ramienia PGF S.A. zobowiązane są do uczestnictwa co najmniej dwie osoby.

2. Spotkania winny odbywać się w siedzibie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3. Na odbycie spotkania poza siedzibą Spółki, wymagane jest uzyskanie zgody bezpośredniego przełożonego lub Zarządu.

4. W Spółce obowiązuje bezwzględny zakaz przyjmowania ofert obejmujących wyjazdy o charakterze sponsorowanym.

5. O każdej propozycji spotkania poza siedzibą Spółki, w tym również o propozycji udziału w wyjeździe czy konferencji, należy zawiadomić bezpośredniego przełożonego.

II. Prezenty i upominki

1. W PGF S.A. zakazane jest przyjmowanie:

a. prezentów i upominków w postaci gotówkowej oraz bonów upominkowych, niezależnie od ich wartości,

b. innych prezentów i upominków, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

2. Jeśli przekazany Pracownikowi prezent lub upominek narusza zasady określone w ust. 1, a podmiot obdarowujący odmawia przyjęcia zwrotnego prezentu lub upominku i nie ma możliwości jego odesłania, należy go przekazać do Zarządu. Decyzję co do przeznaczenia takiego prezentu lub upominku podejmuje Zarząd.

3. Wyjątek od zakazu wskazanego w ust. 1 lit. b stanowi przyjmowanie drobnych upominków o charakterze biznesowym w przypadku, gdy ich wręczenie jest zwykłą praktyką zgodną z powszechnie przyjętymi normami kulturowymi (np. upominki świąteczne), pod warunkiem jednak, że:

a. wartość takich upominków nie przekracza jednorazowo kwoty 50 zł, a łączna wartość upominków otrzymanych od tego samego Kontrahenta nie przekracza w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy kwoty 250 zł;

b. okoliczności wręczania upominku wskazują jednoznacznie, że nie istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że w zamian za upominek Kontrahent oczekuje określonych korzyści biznesowych.

4. Wszystkie otrzymane przez Pracowników upominki podlegają elektronicznej ewidencji, prowadzonej przez Pracowników zgodnie z zasadami i wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Polityki i podlegającej ujawnieniu na każde żądanie Zarządu.

5. O każdej próbie wręczenia przez Kontrahenta prezentu lub upominku naruszającego zasady określone w ust. 3, należy zawiadomić bezpośredniego przełożonego.

III. Zlecanie prac oraz dostaw towarów i usług

1. Wybór dostawców towarów lub usług dokonywany jest każdorazowo w oparciu o zasady przejrzystości, profesjonalizmu, identyfikowalności i równego traktowania, na postawie kryteriów obiektywnych związanych z konkurencyjnością, jakością produktów oraz zlecanych usług, z uwzględnieniem czynników o charakterze ekonomicznym.

2. Spółka zapewni, iż umowy i/lub porozumienia zawarte z dostawcami towarów lub usług będą wyczerpująco, w sposób jednoznaczny i przejrzysty opisywały przedmiot umowy, sposób jej wykonania oraz kryteria zastosowane dla ustalenia wysokości należnego wynagrodzenia.

3. Procedura wyboru dostawców towarów lub usług, zawarte z nimi umowy i porozumienia oraz wykonane zlecenia winny być w odpowiedni sposób udokumentowane i uzasadnione.

4. Każda oferta sprzedaży produktów skierowana przez Kontrahenta do PGF S.A. powinna uwzględniać wszystkie uzgodnione warunki takiej sprzedaży, potwierdzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Kontrahenta. Każda zmiana w ofercie wymaga oficjalnego potwierdzenia przez osobę uprawnioną do reprezentowania Kontrahenta

IV. Rekrutacja, wybór i zatrudnianie pracowników

Rekrutacja, wybór i zatrudnianie pracowników Spółki odbywa się z poszanowaniem zasad poprawności i bezstronności oraz pozbawione jest jakichkolwiek działań o charakterze dyskryminującym.

V. Kontakty z organami administracji publicznej i samorządowej

Relacje z przedstawicielami organów administracji publicznej i samorządowej muszą być budowane przy ścisłym przestrzeganiu zasad określonych w Polityce, w żaden sposób nie mogą zagrażać reputacji Spółki, a działania PGF S.A. i osób działających w jej imieniu nie powinny w jakikolwiek sposób stanowić choćby próby wywierania wpływu na decyzje podejmowane przez dany organ.

VI. z organizacjami politycznymi i związkowymi

PGF S.A. nie wyraża zgody na przekazywanie jakichkolwiek środków, w sposób bezpośredni lub pośredni, na rzecz partii politycznych, ruchów, komitetów i organizacji politycznych i związkowych, ani na rzecz ich przedstawicieli lub kandydatów – zarówno w Polsce jak i za granicą.

VII. Przedsięwzięcia typu non-profit i działalność sponsorska

1. Spółka wspiera inicjatywy o charakterze non-profit oraz działania mające na celu sponsoring zgodnie z powszechnie uznanymi i akceptowanymi praktykami biznesowymi.

2. Każdorazowo, dokonując wyboru popieranych przez Spółkę przedsięwzięć, Spółka bierze pod uwagę wszelkie ewentualne konflikty interesów – zarówno o charakterze personalnym, jak i korupcyjnym.

 

Rozdział 5. Podnoszenie świadomości

PGF S.A. prowadzi działania mające na celu podnoszenie świadomości o działaniach o charakterze korupcyjnym poprzez regularne szkolenia Pracowników, w tym obligatoryjne szkolenia Pracowników najbardziej narażonych na ryzyko korupcji, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

 

Rozdział 6. Uzyskiwanie porad i informacji

W przypadku braku pewności co do tego, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia postępowaniem o charakterze korupcyjnym, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim bezpośrednim przełożonym lub Zarządem Spółki.

 

Rozdział 7. Zgłaszanie nadużyć

1. W Spółce funkcjonuje mechanizm zgłaszania zdarzeń o charakterze korupcyjnym stanowiących naruszenie postanowień Polityki oraz obowiązujących przepisów prawa.

2. W przypadku, gdy Pracownik Spółki podejrzewa, że może mieć miejsce zachowanie o charakterze korupcyjnym, zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania stosownych informacji pod adres: antykorupcja@pgf.com.pl

3. Zgłoszenie zdarzenia, które budzi wątpliwości pod względem przestrzegania postanowień Polityki, powinno:

a. wskazywać datę wystąpienia zdarzenia o znamionach korupcyjnych,

b. zawierać opis zdarzenia / sytuacji wraz z podaniem jak największej ilości szczegółów oraz dowodów, jeśli osoba zgłaszająca zdarzenie jest w ich posiadaniu.

4. Zarząd Spółki i osoby przez niego wyznaczone mogą podejmować kontakt z osobą zgłaszającą w celu wyjaśnienia i doprecyzowania zgłoszenia.

5. Zgłoszenie będzie badane z należytą starannością i analizowane na zasadzie poufności, a prośby osób zgłaszających o zachowanie anonimowości będą (w miarę możliwości) spełnione.

6. Pracownik składający celowo nieprawdziwe zgłoszenie o nadużyciu poniesie tego konsekwencje dyscyplinarne.

 

Rozdział 8. Procedury kontrolne

Zarząd PGF S.A. i osoby przez niego wyznaczone okresowo monitorują i rewidują stosowanie się do niniejszej Polityki.

 

Rozdział 9. Odpowiedzialność

1. Każdy Pracownik Spółki jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Polityki i bezwzględnego stosowania się do jej treści.

2. Spółka w sposób jasny definiuje skutki zachowań o charakterze korupcyjnym i nieprzestrzegania zasad określonych w Polityce – od upomnienia, nagany, aż do zwolnienia dyscyplinarnego oraz powiadomienia organów ścigania włącznie.

3. Każdy przypadek niestosowania się do zasad określonych w Polityce będzie rozpatrywany indywidualnie.

 

Rozdział 10. Postanowienia końcowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki o jej przyjęciu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa.

Ewidencja upominków otrzymanych przez Pracownika