Oferta publiczna Obligacji serii A PGF S.A.

Oferta publiczna Obligacji serii A Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi, pod adresem 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 471297,   NIP 527-264-39-21, REGON 142726149, o kapitale zakładowym w wysokości 372.000.000 zł opłaconym w całości ("Emitent") informuje o rozpoczęciu oferty publicznej do 300.000 obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda ("Oferta", "Obligacje"), emitowanych w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji do 300.000.000 PLN ("Program") zabezpieczonych poręczeniami udzielonymi przez spółkę Pelion S.A. oraz przez spółkę Pharmapoint Sp. z o.o.

Oferta publiczna przeprowadzona jest na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. 2015.238) w związku z art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382, j.t., z późn. zm.). 

OFERTA KIEROWANA JEST WYŁĄCZNIE DO KLIENTÓW PROFESJONALNYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R.       O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (DZ.U. 2014.94, J.T.).

Inwestorzy spełniający wyżej wskazane kryteria, zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji na temat Oferty, Obligacji oraz Emitenta, proszeni są o kontakt mailowy (emisje@pekao.com.pl) z Bankiem Pekao S.A., najpóźniej do dnia 16 listopada 2015 r. Oferta publiczna Obligacji będzie przeprowadzana na podstawie dokumentacji przekazanej przez Bank Pekao S.A. - Dom Maklerski Pekao pełniący funkcję oferującego ("Oferujący"), oraz na podstawie memorandum informacyjnego, które nie będzie stanowić memorandum informacyjnego ani prospektu emisyjnego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382, j.t.).

Każdy Inwestor zgłaszający się na adres email podany powyżej, wyraża zgodę na przekazanie jego danych kontaktowych do Oferującego i Emitenta, w celu przekazania dokumentacji ofertowej i memorandum informacyjnego, oraz potwierdza jednocześnie zapoznanie się z zastrzeżeniami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu i wyraża zgodę na wynikające z nich ograniczenia, w tym że spełnia kryteria określone art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382, j.t.), oraz (ii) nie jest rezydentem amerykańskim (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933), nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek, takiej osoby, i nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejsze Ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. W związku z Ofertą nie będzie wymagane udostępnienie do publicznej wiadomości, i nie zostanie udostępniony, prospekt emisyjny ani memorandum informacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382, j.t.). 

Oferta ani Obligacje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Obligacje nie są i nie będą oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej). Emitent, ani żaden inny podmiot działający w jego imieniu lub na jego rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Obligacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późn. zm. (the united states securities act of 1933) i nie podlegają przepisom prawa podatkowego Stanów Zjednoczonych Ameryki. Obligacje nie będą oferowane do sprzedaży, sprzedawane ani dostarczane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub na rzecz amerykańskich podmiotów lub obywateli.

Lista aktualności