Kodeks współpracy z partnerami biznesowymi

Polska Grupa Farmaceutyczna jest jednym z liderów rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków w Polsce. W centrum naszej uwagi zawsze pozostaje Pacjent i jego potrzeby. By to osiągnąć, Polska Grupa Farmaceutyczna pracuje z wieloma partnerami. Naszą ambicją jest budowanie trwałych relacji z partnerami poprzez uczciwość i przejrzystość relacji, wysoką jakość dostarczanych produktów i usług, profesjonalizm w działaniu, szacunek i orientację na wspólne korzyści. Jako że jesteśmy jednym z liderów rynku, prowadzimy też politykę prewencyjną w stosunku do potencjalnych zagrożeń związanych z możliwością nadużycia pozycji konkurencyjnej oraz z praktykami ograniczającymi wolną konkurencję. Chcemy też aktywnie przeciwdziałać praktykom korupcyjnym.

Chcemy współpracować z firmami, które podzielają te ważne dla nas wartości.

Pobierz Kodeks współpracy PGF S.A. z partnerami biznesowymi

Pracownicy Polskiej Grupy Farmaceutycznej:

a) prowadzą relacje z partnerami w sposób uczciwy i przejrzysty, a we wzajemnych kontaktach wykazują się kulturą osobistą, szacunkiem i wysokimi standardami profesjonalizmu niezależnie od zakresu, intensywności  i obszaru współpracy, w tym: bez zbędnej zwłoki odpowiadają na korespondencję i kontakt telefoniczny, a ewentualne reklamacje od partnerów i klientów rozpatrują rzeczowo i sprawnie, zgodnie  z wewnętrznymi procedurami w firmie;

b) dotrzymują przyjętych zobowiązań (zarówno spisanych, jak i ustnych deklaracji) oraz składają obietnice jedynie w zakresie posiadanych możliwości ich spełnienia;powstrzymują się od działań dyskryminujących partnerów biznesowych np. ze względu na narodowość, kraj pochodzenia, wyznanie, pozycję rynkową, itp.;informują partnerów o obiektywnych kryteriach, w oparciu o które są podejmowane dotyczące ich decyzje, w szczególności w odniesieniu do aspektów związanych z nawiązywaniem współpracy, jej przebiegiem lub zakończeniem;

c) nie podejmują działań, które w nieuzasadnionych przypadkach narażałyby na szwank dobrą reputację partnerów oraz powstrzymują się od rozpowszechniania informacji na temat firm konkurencyjnych, które mogłyby zagrażać ich reputacji;

d) nie udostępniają stronom trzecim ani nie wykorzystują w sposób niezgodny z prawem informacji poufnych pozyskanych w toku wzajemnej współpracy;

e) nie pozyskują w sposób niezgodny z prawem informacji dotyczących partnerów handlowych i konkurencji, poprzez wprowadzanie w błąd lub dzięki zatajeniu faktu reprezentowania firmy w sytuacji, gdyby istniało duże prawdopodobieństwo, że w przeciwnym razie informacje te nie zostałyby udostępnione;

f) nie zachęcają pracowników, którzy wcześniej byli zatrudnieni u konkurencji lub partnerów, do ujawniania uzyskanych w tamtym okresie informacji poufnych;

g) współpracę z firmami zewnętrznymi prowadzą kierując się interesem firmy i w szczególności unikają działań mogących prowadzić do konfliktu interesów, np. transakcji z udziałem własnym, rodziny lub firm, w których posiadają udziały/z którymi są powiązani biznesowo;

h) w przypadku wystąpienia konfliktu interesów lub podejrzenia jego zaistnienia niezwłocznie informują o tym fakcie przełożonego;

i) dbają, aby wszelkie działania podejmowane w celu reklamy naszej działalności uwzględniały obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne, nie naruszały praw podmiotów trzecich, a w szczególności respektowały zasadę uczciwej konkurencji;

j) stosują zasady uczciwej konkurencji zarówno w stosunku do firm konkurencyjnych, jak i krajowych i zagranicznych kontrahentów;

k) w procesie doboru partnerów kierują się wyłącznie przesłankami merytorycznymi, odnoszącymi się m.in. do wiarygodności firmy, jej reputacji, sytuacji ekonomicznej oraz jakości i konkurencyjności przedstawionej oferty, a także kwestii zrównoważonego rozwoju (zarówno w odniesieniu do działalności podmiotu, jak i konsekwencji nawiązania potencjalnej współpracy np. odległości, na jakie transportowane będą leki); dbają o to, aby w razie potrzeby móc przedstawić sprawiedliwe i obiektywne kryteria, które zadecydowały o wyborze partnera i zakresie współpracy;

l) nie inicjują, nie angażują się ani świadomie nie współuczestniczą w postępowaniach ograniczających konkurencję na rynku, jak np. porozumienia dot. podziału rynku, klientów, poziomu cen, bojkotu wybranych dostawców lub odbiorców, itp.; nie dzielą ani nie wymieniają się z przedstawicielami firm konkurencyjnych informacjami mogącymi mieć wpływ na stosowane przez nie ceny, rabaty, politykę cenową, itp.; każdorazowo bezzwłocznie informują przełożonego o kontaktach podjętych przez podmioty zewnętrzne (firmy konkurencyjne, partnerów biznesowych lub inne jednostki), które miałyby na celu lub mogły skutkować ograniczeniem konkurencji;

m) nigdy nie uczestniczą bezpośrednio ani pośrednio w jakichkolwiek aktach korupcji bez względu na praktyki i zwyczaje przyjęte na danym rynku: nie przyjmują i nie oczekują łapówek ani innych nieuczciwych korzyści; nie oferują ani nie obiecują – również za pośrednictwem innych osób – nienależnych korzyści finansowych ani pozafinansowych w zamian za decyzje administracyjne lub biznesowe stron trzecich z sektora publicznego lub prywatnego, mogące mieć wpływ na działalność firmy; aktywnie przeciwstawiają się łapówkarstwu, a każdy przypadek żądania od nich nieuprawnionej korzyści majątkowej bezzwłocznie zgłaszają przełożonemu;

n) unikają sytuacji mogących rodzić podejrzenie korzystania z ukrytych form przekupstwa;

o) zaproszenia do uczestnictwa w spotkaniach biznesowych (np.: szkoleniach, posiłkach bądź rozrywkach) przyjmują bądź oferują wyłącznie za zgodą przełożonego, w zakresie, w jakim dla danego charakteru relacji biznesowych odpowiadają one powszechnie przyjętym standardom gościnności oraz nie zagrażają dobrej reputacji firmy w przypadku poddania publicznej ocenie;

p) upominki od stron trzecich przyjmują jedynie, jeśli mają zwyczajową formę i nie rodzą wątpliwości co do ich symbolicznego charakteru;

r) nie wręczają przedstawicielom partnerów biznesowych ani instytucji publicznych upominków innych niż symboliczne i zwyczajowe na danym rynku ani takich, które mogłyby zostać przez nich uznane za niestosowne bądź dawane w złej wierze; nigdy nie przyjmują ani nie wręczają upominków w formie pieniężnej lub w formie pożyczki (niezależnie od kwoty).